Úvod

Advokátní kancelář Matiaško
Lidský přístup ke spravedlnosti

AK Matiaško

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství nejen v Praze, ale i v rámci celé České republiky a případně i na Slovensku. Máme dlouholeté zkušenosti s problematikou lidských práv a na tuto oblast se odborně i v praxi zaměřujeme. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním před mezinárodními orgány a institucemi, jako je Evropský soud pro lidská práva nebo různé Výbory OSN a víme, jak tyto orgány fungují v praxi. Dále se věnujeme oblasti cizineckého práva, ale poskytujeme i poradenství např. klientům a poskytovatelům sociálních služeb, nebo v oblasti ochrany před diskriminací.

About us

Our law firm provides comprehensive legal services not only in Prague, but also throughout the Czech Republic and in Slovakia. We specialize on the area of ​​residence of foreigners in the Czech Republic. We also have many years of experience in the field of human rights and we focus on this area both professionally and in practice. We have a wealth of experience in representing before international bodies and institutions, such as the European Court of Human Rights or various UN committees, and we know how these bodies work in practice. Last but not least, we provide services to clients and providers of social services, or in the area of ​​protection against discrimination.

О нас

Наше адвокатское бюро предоставляет комплексные юридические консультации в Праге, Чешской Республике и Словакии. Мы специализируемся на миграционном праве и консультируем иностранцев по вопросам пребывания в Чешской Республике. Мы обладаем многолетним опытом работы с проблематикой охраны прав человека, представляем наших клиентов в международных судебных органах, таких как

Европейский суд по правам человека, комитетах при ООН и знаем, как эти органы работают на практике. Также консультируем клиентов и поставщиков социальных услуг в области защиты от дискриминации.

Về chúng tôi

Văn phòng luật của chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện không chỉ ở Praha mà trên toàn bộ Cộng hòa Séc và Slovakia. Trong đó, luật cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc là một trong những lĩnh vực chính của văn phòng. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân quyền và tập trung vào lĩnh vực này cả về mặt chuyên môn và thực tế. Hơn thế, với nhiều kinh nghiệm trong việc đại diện trước các cơ quan và tổ chức quốc tế như Tòa án Nhân quyền Châu Âu hoặc các ủy ban của Liên Hiệp Quốc,chúng tôi hiểu được cách các cơ quan này hoạt động trong thực tế. Công ty chúng tôi cũng sẵn sàng tư vấn cho khách hàng và các tổ chức đang cung cấp dịch vụ xã hội hoặc đang hoặt động trong lĩnh vực bảo vệ chống phân biệt đối xử. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập đường link sau đây.