Služby

Právní služby

Ochrana lidských práv

Specializujeme se na ochranu lidských práv. Zastupujeme oběti porušení lidských práv před národními i mezinárodními orgány. Specializujeme se na práva lidí se zdravotním postižením, práva dětí, migrantů, sexuálních menšin, obětí špatného zacházení v prostředí např. ze strany policie, či v prostředí imigrační detence, psychiatrických léčeben a domovů sociálních služeb. V neposlední řadě se věnujeme oblasti ochrany před diskriminací.

Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi působícími ve výše uvedených oblastech jako je například Fórum pro lidská práva, z.s., European Roma Rights Centre , Validity Foundation či International Comission of Jurists.

Cizinecké právo

Díky dlouholeté zkušenosti našich právníků v této oblasti nabízíme expertní služby v cizinecké a pobytové problematice. Poskytujeme komplexní právní poradenství a zastoupení cizincům pocházejícím ze zemí mimo Evropskou unii v oblastech pobytu na území České republiky, správního vyhoštění a mezinárodní ochrany. 

Nabízíme taktéž právní služby zaměstnavatelům, kteří v České republice cizince zaměstnávají či chtějí zaměstnávat.

V této oblasti nabízíme také školení na klientem vybraná témata pro soukromý i veřejný sektor.

Občanské právo, pracovní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v dalších oblastech jako jsou kupříkladu problematika ochrany osobnosti, náhrady škody a nemajetkové újmy a jiné. Specializujeme se na oblast opatrovnictví a svéprávnosti, včetně nápomoci a podpůrných opatřeních při neschopnosti samostatně právně jednat.

V oblasti pracovního práva se zaměřujeme například na úpravu pracovněprávních vztahů, vymáhání dlužné mzdy a spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Správní právo

Poskytujeme klientům asistenci v průběhu správních řízení, zastupujeme v řízeních před správními orgány, správními soudy i při řízeních před Nejvyšším správním soudem. 

Kromě cizinecké problematiky se specializujeme kupříkladu na řízení o udělení státního občanství České republiky, anebo na inovativní způsoby využití žalob ve správních soudnictví v případech porušení lidských práv.

Trestní právo

V oblasti trestního práva se zbýváme zejména ochranou práv a zastupování poškozených v trestních řízeních, dále pak soudnictvím ve věcech mládeže.

Ústavní právo

Klientům nabízíme kvalifikované zastoupení v řízení před Ústavním soudem. V naší práci klademe důraz na lidskoprávní přístup a mezinárodní právo lidských práv, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva, je vždy výchozím bodem naší argumentace.

Legal services

The law office focuses mainly on two legal areas, which are the regulation of foreigners‘ residence in the Czech Republic and the protection of human rights.

Thanks to the long-term experience of our lawyers, we offer expert services in foreign and residential issues. We provide comprehensive legal advice and representation to foreigners from outside the European Union in the areas of residence in the Czech Republic, administrative expulsion and international protection. We also offer legal services to employers who employ or want to employ foreigners in the Czech Republic. In this area we also offer training for the private and public sectors.

We also specialize in the protection of human rights. We represent victims of human rights violations before national and international bodies. We focus on the rights of people with disabilities, the rights of children, migrants, sexual minorities, victims of ill-treatment in areas such as the police and immigration detention, psychiatric hospitals and social care homes. Last but not least, we focus on protection against discrimination.

Rusky

Webové stránky ve výstavbě 

Vietnamsky

Webové stránky ve výstavbě 

Cena právních služeb závisí na individuální dohodě s klientem. Standardní hodinová sazba 2000 Kč/hod. Jsme plátci DPH.