Náš příběh

.

Náš příběh

Advokátní kancelář jsme založili v roce 2013. V letech 2016 až 2018 byla činnost kanceláře dočasně přerušena, protože zakladatel, Maroš Matiaško, začal pracovat u Evropského soudu pro lidská práva. Od jeho návratu v roce 2018 advokátní kancelář obnovila svou činnost a navázala na předešlou práci. Od začátku spolupracujeme s mezinárodními a národními neziskovými organizacemi a systematicky se věnujeme strategické litigaci. Jsme právníci, kteří vyšli z občanského sektoru a občanskou společnost považujeme za důležitý pilíř dobré společnosti.

Our story

The law firm was established in 2013. Between 2016 and 2018, the office was temporarily closed because the founder, Maroš Matiaško, started working at the European Court of Human Rights. Since his return in 2018, the law firm has resumed its business and has followed up on previous work. Since the beginning we have been working with international and national non-profit organizations, systematically focusing on strategic litigation. We are lawyers who came out of the civil sector and consider civil society an important pillar of good society.

Наша история

Юридическая фирма была основана в 2013 году. В период с 2016 по 2018 год офис был временно закрыт, так как основатель — Марош Матиашко работал в Европейском суде по правам человека. После его возвращения, в 2018 году фирма возобновила свою деятельность. С момента основания мы активно сотрудничаем с международными и национальными некоммерческими организациями, систематически фокусируемся на стратегических судебных процессах. Мы — юристы, вышедшие из гражданского сектора, считаем развитие гражданского общества опорой функционирования здорового общества.

Giới thiệu về văn phòng

Văn phòng được thành lập vào năm 2013. Từ năm 2016 đến năm 2018, văn phòng đã tạm thời dừng hoạt động vì người sáng lập, Luật sư Maroš Matiaško, bắt đầu làm việc tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Văn phòng tiếp tục hoạt động lại kể từ khi Luật sư Maroš Matiaško trở về vào năm 2018. Ngay từ đầu, văn phòng chúng tôi đã hợp tác với các Tổ chức Phi Chính phủ quy mô quốc tế và quốc gia; chúng tôi cũng tập trung một cách có hệ thống vào các vụ kiện tụng chiến lược. Chúng tôi là những luật sư bước ra khỏi lĩnh vực dân sự và coi xã hội dân sự mới là yếu tố quan trọng hình thành nên một xã hội tốt.